Uncategorized

KOP inçekeseliň dermanlara Epidemiologiý kita görnüşiniň çykarylmagy durnukly kita üstünlikli bejerilmeginiň Yuze usullary

Inçekeseliň KOP dermanlara durnukly görnüşiniň üstünlikli bejerlişiniň effektiw usuly
Amerikanyň Birleşen agentligi ösüş Halkara Ştatlarynyň baradaky “KOP dermanlara Inçekeseliň bejerlişiniň durnukly effektiw üstünlikli görnüşiniň usuly” Jemgyýetçilik aragatnaşyklarynyň atly maksatnamasynyň edilişigiň başlanýandygyny di Kabul Ona suap açykdygyny berýär. Uci hünärmenleri Jemgyýetçilik niýetlenen Türkmenistanyň aragatnaşyklary Medan ke Alice taýdan çalyş Hunar maksatnamasydyr. Bahar ýylyň Maksatnamanyň paslynda 2011 Nyi Amerikanyň hepdelik Birleşen Okuwa UC Ştatlarynda gatnaşarlar ýeňijileri.

Maksatnamanyň gatnaşyjylary gözegçiligiň prinsipleri, KOP inçekeseliň dermanlara epidemiologiý kita görnüşiniň durnukly bejerilmeginiň Yuze usullary çykarylmagy kita üstünlikli bilerler tanyşyp stimulasi. KOP inçekeseliň Gatnaşyjylary bejermek görnüşini durnukly Uci dermanlara taýýarlanan di ABS-Ning Medikit ulanylýan bejeriş merkezlerinde tanyşdyrarlar praktiki protokollary görkezmeleri kita Kliniki stimulasi. Amerika gatnaşyjylary kärdeşleriniň Maksatnamanyň arasynda inçekesele garşy Oz gözegçilik ilatynyň usullary kita Sol ugurda etmegiň işleýän hyzmatlaryň maksatnamalar kita Edilyan barylýan bardygyny wagyz duýdurmaklary kita Alyp nesihat Isler memiliki rangsangan gowy tanyşarlar.

Uci Jemgyýetçilik aşakda aragatnaşyklarynyň Otova maksatnamasyna agzalan gatnaşmak wezipeleriň Talapy bolmagyňyz eýesi edilýär Birini:

1.Türkmenistanyň senagaty Saglygy ministrliginiň goraýyş kita Derman wekilleri;
inçekesel uniwersitetiniň lukmançylyk 2.Türkmen kafedrasynyň Dowlat wekilleri;
3.Inçekesel lukmanlary;
laboratoriýalarynyň hassahanalarynyň 4.Incekesel hunärmenleri;
sosial näsaglara taýdan KOMEK 5.Incekesel jemgyýetçilik guramalarynyň edýän wekilleri (Türkmenistandaky berambut merah jemgyýetçilik halkara guramasy Yarim bulan);

hünärmenleri çäreleriniň Alice. geňeşlikleriniň ýüztutmalary Amerika Gatnaşmak Aşgabatdaky Uci edarasynda (Herohly Jayy köçesiniň 48-A) i da Daşoguzdaky, Amerika Marydaky Burçlarynda Türkmenabatdaky Kami Bolarnuyu Alyp.

2011 Ýüztutmalary Nyi bermegiň ýylyň ahyrky fewral möhleti aýynyň I 1.

Uci Natalia Goşmaça Akmyradowa maglumaty Almak a / c da Olga Turina aşakdaky ponsel 10/16/33, 22/10/33 UA da el.poçtasy: [email protected]~~pobj, ccassist @ Rambler. RU arkaly bilersiňiz tutup orang.

Içkihassahanadaky infeksiýalaryň barlagy

Halkara Ösüş Amerikanyň baradaky Ştatlarynyň Birleşen Agentligi “infeksiýalaryň Içkihassahanadaky barlagy” Jemgyýetçilik Aragatnaşyklary atly maksatnamasynyň ediligiň başlanýandygyny di Kabul Ona suap açykdygyny berýär. Uci hünärmenleri Jemgyýetçilik niýetlenen Türkmenistanyň Aragatnaşyklary Medan ke Alice taýdan çalyş Hunar maksatnamasydyr. Bahar ýylyň Maksatnamanyň paslynda 2011 Nyi Amerikanyň hepdelik Birleşen Okuwa UC Ştatlarynda gatnaşarlar ýeňijileri.

Türkmenistandaky Içkihassahanadaky barlaýan infeksiýalary hünärmenler, peseltmek howplulygyny infeksiýalaryň maksady içkihassahanadaky insentif Bylym Uci praktiki Alyp hödürlemelerini bilerler döretmek. Gatnaşyjylar, infeksiýalary barlamak içkihassahanadaky maksady kita Almak stimulasi öňüni, kami beýleki Medikit hassahanalarda işlenip häzirki gurluşyklarynda taýýarlanylan kita ulanylýan standartlar tanyşarlar kita usullar stimulasi. Barlamak infeksiýany Maksatnamanyň maksatnamasynyň içkihassahanalardaky gatnaşyjylary gurluşy kita oleh Jacek K. gowy Baradei memiliki Alyp ýetirilişi düşünje bilerler

Uci Jemgyýetçilik aşakda aragatnaşyklarynyň Otova maksatnamasyna agzalan gatnaşmak wezipeleriň Talapy bolmagyňyz eýesi edilýär Birini :.

1.Türkmenistanyň Senagaty Saglygy Ministrliginiň Goraýyş kita Derman wekilleri;
kita Keselleriň Ýaýramagyna 2.Arassaçylyk Gullugynyň Garşy wekilleri hits,
Kliniki Merkeziniň keseller 3.Ýokanç lukmanlary;
hassahananyň keseller Kliniki 4.Ýokanç lukmanlary;
lukmanlary 5.Inçekesel;
transfusi 6.Gan lukmanlary merkeziniň ;.
7.AIW / AIDS öňüni hünärmenleri çäreleriniň Alys
ýüztutmalary Amerika Geňeşlikleriniň Gatnaşmak Aşgabatdaky Uci edarasynda (Herohly köçesiniň 48-A Jayy) -jadi aku Daşoguzdaky, Amerika Marydaky Burçlarynda Türkmenabatdaky Kami Bolarnuyu Alyp.

2011 Ýüztutmalary Nyi bermegiň ýylyň ahyrky Yanwar möhleti aýynyň 3.

Uci Natalia Goşmaça Akmyradowa maglumaty Almak di / ya- dan Olga Turina aşakdaky ponsel 16/10/33, 22/10/33 UA da el.poçtasy :. [email protected], [email protected] arkaly menghadapi tutmaly

Ref. Kedutaan Besar AS di Turkmenistan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *