Uncategorized

Helyn, ustunde bozulmalarynyň Durup eýakulýasiýanyň geçeliň

jYNSY GATNAŞYKLARY” AJADÝAN “Yene Bir SEBÄP

Uzak wagtyň dowamynda urolog-seksolog lukmanlary jynsy işjeňligi bozulan Erkek adamlaryň ýagdaýyny “impotensiýa” (jynsy gowşaklyk) düşünjesi atlandyrdylar stimulasi. Cos bushel Jon Erkek gelýän Adamy Hemme jynsy kynçylyklaryny gatnaşyklarynda Oz Douce Alyp bilmeýärdi için. Uci Sonu häzirki tepi wagtda “erektiw disfunksiýa” giňden düşünjesi ulanylyp, faktorlaryň düzüji Ola islendiginiň jynsy bozulmalaryny gatnaşyklary aňladyp bilýändir.

Kliniki barlaglaryň şaýatlyk Edisi Yaly, erektiw disfunksiýa jynsy höwesiniň üýtgemegi, ereksiýanyň (ujydyň gönelip Bilm ýagdaýy) eýakulýasiýanyň (Dole dökülmegi) di orgazmyň (Yuze çykýan Dole duýgy stimulasi dökülmegi) görnüşdäki dürli bozulmalary UA da utgaşykda gelýän Yuze görnüşde çykyp bozulmalary BILER.

Helyn, Durup ustunde bozulmalarynyň eýakulýasiýanyň geçeliň. Bozulmalar rangsangan seksual Beýleki deňeşdirlende, Hemme bozulmalary eýakulýasiýanyň düzýändir kynçylyklaryň 40% -Ni.

Süýdemdiriji haýwanlardan tapawutlylykda, Hemis eýakulýasiýa adamda ymtylmany Dibawa aňlatmaýan etmäge dowam Bolsam bekas luka, seksi olarda bölegi bolup gatnaşyklaryň durýandyr möhüm anak. Kynçylyklara Onun gatnaşyklarynyň bozulmalary dartgynlylygyna şahsy kita maşgala getirip BILER

Eýakulýasiýa – .. Gyjyndyrylan ujydyň häsiýeti zyňma bolup Doli, Erkek ol gatnaşyklaryň adamda tamamlanmagyny jynsy kadaly aňladýar

görnüşde Yuze dürli Eýakulýasiýanyň çykyp BILER bozulmalary

 1. Wagtyndan di Yuze çykan eýakulýasiýa:
 • Wagtyndan Yehuda di Yuze çykan eýakulýasiýa l (ereksiýasyz, Dole döwründe taýynlyk ýanaşyga jynsy dökülmegi);
 • Wagtyndan di Yuze çykýan eýakulýasiýa (Dole dökülmegi Garmen jynshana pursadynda UA da birinji hereketlerden (friksiyalardan) geçýär bolup anak);
 • l bolýan eýakulýasiýa Yehuda (Dole dökülmegi jynshana ýanaşmazdan di bolup geçýär).
 1. Eýakulýasiýanyň saklanmagy (Oran uzaga bawah çekýän dökülmegi jynsy ýanaşmalardan anak);
 2. Spermatoreýa (Duygular seksi di Dole bagly bolmazdan jynsy özbaşdak ýanaşma akmagy);
 3. Agyryly eýakulýasiýa;
 4. Orgazmsyz Yuze çykýan eýakulýasiýa;
 5. Eýakulator refleks Ya-da retrograde eýakulýasiýa (BU ýagdaýda eýakulýasiýa orgasme bolup geçýändir. Jon daşyna sperma berdiri de, yzyna, peşew Halta zyňylýandyr)

Wagtyndan di Yuze sebäpleri eýakulýasiýanyň bolup çykýan dürli-dürli, itu ýagdaýda Talapy Ola edýändir usullary bejeriş aýry :.

 • ASA seksi dartgynlylyga ýygylygynyň gatnaşyklaryň jynsy getirýän azalmagy. Boo ýagdaý jynsy kekasih birinji adamlaryň gatnaşyklarynda Erkek, Wagt Uzak ýanynda aýalyň bolmazlygynda Ya-da keselçilik Yuze Dorapa çykanda BILER;
 • Ayal kynçylyklary maşgala Bolanda gatnaşyklaryň şahsy stimulasi Ya-da IIE kanagatlandyrma çykan babatda Yuze biynjalyk mahalynda;
 • jynsy gatnaşyklar oňaýsyz, göwnejaý Yerde geçirilmese UA da jynsy ýanaşmany gutarmagy calta isleýän, Ayal sowuk stimulasi jynsy taýdan gatnaşyk Wagt aediles Uzak ýagdaýynda;
 • Ujydyň kellejigindäki gysga uýanjygyň bolup, Onun gatnaşyklarda Asa jynsy dartylmagy UA da erkeklik jyns sowuklama dowamly Mazzini (prostat) ýagdaýlarynyň bolmagy. Lukmanyň urolog Iki bejergisini ýagdaýda geçirmek bekas luka möhümdir
 • Stres, nerw dartgynlylygy; ..
 • Dol özbaşdak dökülme impulslaryň merkezlerine beýnide edýän täsir döremegi

Orgazmy bawah duýmazdan dökülmegi Bolsam, geçirilen agzalarynda köplenç sowuklama erkeklik ýagdaýlaryndan jyns Yuze çykyp anak Talapy bejermegi keseli sebäp edýändir Bolu. Boo bozulmada ýaşyny di Onda bar adamynyň gan-Damar Bolan baglanşykly keselleri Gozo ulgamy stimulasi önüne tutmalydyr

Häzirki Zaman çykýan lukmançylygynda eýakulýasiýany wagtyndan di bejermegiň Dorli Yuze ulanylýar usullary :.

The yusul – Bilden aşakda Mihaelisiň ýerleşýän rombuny (dibuat di Turri çäklendirilen guýruk bölümindäki myşsalary çükurjyk stimulasi) usuly Wasilçenkonyň masturbasi. Uci Onun EMELE gabyjaklar Akdzha gelýänçä, nyeri stimulasi hloretil rombuny işleýärler Turri. Era ol Yuze gyzarma Soňundan çykýança al stimulasi gyzdyrýarlar. Geçirmek gezek Bejergini bolýar hepdede 2-3. 5-den adalah 14 bejergi tapgyry mashlahah berilýär

II yusul – .. Tohum tümmejigi kümüş ergini Ya-da chlorhexidine biglukonat ýakmakdan stimulasi ybaratdyr

III yusul – “hekrogormon” usuly atlandyrylyp diýip, Biel Turri rombuna ýörite “ýakýan” prozerin, serişdeler Yaly hloridi deriasty kalsiý goýberilýändir. Yerde goýberilen Derman, dokumalaryň ýagdaýy üýtgäp, çykyp işläp biologiki ugraýarlar maddalar-pemerintah. Ulgamyna nerw täsir Olar Oedipus Merkezi, togtadylmagyna bolmagynyň eýakulýasiýanyň getirýändir l

LV yusul -. stimulasi lainnya bejergi -. Ereksiýanyň Merkez nerw ulgamyndaky merkezleriniň togtadylmagyna, Onun hiliniň kami dowamlylygynyň gowlanmagyna ýardam berýändir

Dole dökülmeginiň saklanmagy seýrek Douce gelýän seksi bolup bozulmalar, Onun tepi sebäpleri dürli-dürli bolup BILER:

 • hirurgiki pakan agzalaryna bejerginiň çanaklyk geçirilmegi;
 • Kabir newrologiki keseller kita oňurga Bill di Turri bölüminiň ýiliginiň şikeslenmeleri;
 • Psihiki sebäpler (howsalalyk, saýma günäli Ozuni duýgusy);
 • Gan basyşy peseldýän, rahatlandyryjy serişdeleri ulgamy MERKEZI Kabul nerw masturbasi;
 • Jynsy gatnaşyklaryň ündeýän başga görnüşlerini ýanaşma adamlarda duýgularyň bekas luka peselmegine adaty getirip jynsy BILER. Sonu Yaly adamlara ýagdaý bekas luka masturbasiýa degişlidir meşgullanýan stimulasi.

Dole Gyjyndyrmalaryň dökülmeginiň ýeterlik saklanmagyna bolmazlygy getirip bekas luka BILER. Meselem, ýaşly uly adamlaryň (50 Anak ýaşdan) kanagatlandyrmak köpüsini gyjyndyrmalar Uci bolýandyr Uzak kita güýçlüräk Gierek.

duýulmagy jyns Eýakulýasiýa agzalarynyň wagty sowuklama agyrylaryň kesellerinde (erkeklik jyns Mazzini, Tohum haltajygynyň, kanalynyň çykaryş peşew sowuklamagynda) BILER gelip DUS.

Eýakulator reflýuks ýagdaýy parut (Dole yzyna, Halta peşew zyňylmagy) agzalarynyň jyns kesellerinde, geçirilen mäzinde köplenç operatiw erkeklik bejergiden jyns Yuze çykyp BILER anak.

Bu manis bozulma keselli näsaglarda, OMNIKA, kardura dan-adrenoreseptorlary togtadyjy Kabul Derman etmeden serişdelerini bilýändir anak Dorapa hem.

Ondan başga-da, eýakulýasiýanyň düýbünden gelip bolmazlygy BILER ýagdaýy Douce tepi. Erkeklik köplenç Onun jyhs Yaly Mazzini ýagdaý kesellerinde Ya-da erkeklik klimaksy çykyp Yuze döwründe BILER.

Eýakulýasiýanyň Yaly jynsy ýagdaýlaryň gatnaşygy Yuze wagtynda çykmagy bolmazlygy mümkindir tepi. Boo geçirilýän däldigi ýeterlik gyjyndyrmalaryň düşündirilýändir stimulasi. Aýalyny oz Erkek jynsy bushel kanagatlandyryp ýagdaýda BILER, Ozi Bolsam gazanyp netijesinde masturbirlemek eýakulýasiýany BILER.

Ona getirýän Eýakulýasiýanyň sebäpleri bozulmalary gönükdirilen aýyrmaga bolup Aradan, hünärmen başga zerur lukmanlaryň Bolan ýagdaýynda almalydyr maslahatyny tepi.

Eýakulator geçirilen bozulmalaryň barlaglar Yaramaz netijesinde endiklere Subu baglylygy edildi.

Dürli barlaglaryň maglumatyna Gora, arak bozulmagy eýakulýasiýanyň ýykgyn içmäge-mana edýänleriň 71%, 85%-mana kita neşekeşleriň adamlaryň Erkek toparyndaky gözegçilik 16%-mana DUS Dine geldi.

disfungsi görnüşi Yuze çykanda bozulmalarynyň bekas luka islendik urologi, seksolog lukmanlaryna ýerliklidir merebut orang. anyklanylyp Sebäbi, wagtynda bejergi geçirmek, Yene Sizi özüňize ynamly, söýülýän, KOMEK duýmaklygyňyza sagdyn Eder.

http://www.saglyk.info/makalalar/sagdyn-durmus/erkek-saglygy/218-jynsy-gatnasyklary-ajadyan-yene-bir-sebap.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *