Uncategorized

Beyle äýnek edýän Eger Bolsam täsir leçeniye dugtarlar Uci ýazman nama, añsadyna bakyp äýnek ýazaýýarlar?

. Garañky Dunya
Salam teswirler saýtynyñ agzalary,
bashlajagymam nämeden aýtsam Dogrymy bilemok. Utanýanam tarapdan anak anak tarapdan KOMEK soramagam isleýän. Boo ýerdäki akylly kita maslahatlaryny Copy agzalaryñ eshitmek zatdan isleýän habarly.
sebäpli Näwagt kita bilemok mengubah nama bashlanyny pria garañky BU Dunja Jon I-I gadam basyp duýdum ugranymy ýyllykda takmynan 3-4. Körler diýýänim Garañky Dunja (KOR diýip umumy aýtdym, Shon Dalda aedile Bari Jana KOR) Dunyasy. Onam despanserdan YYL nya (itu YYL Saglyk ýagdaýyñy lembah barlamak Uci Mashgala lukmany shu barlagy geçmegi Talapy edýär) geçemde, gel-bulan shu okulistda gözümem barladaýyn diýip Bardot Barden Gozo dugtaryñ ýanyna, Durant asylgy Harply tablica stenadan 5 meter uzaklykda oturtdy-da-de-gözümi Yapar Elim Zat ýaljak tutdurdy. gözüñi PEA ýapdym anak diýdi. Birden harplary Ukazkasy görkezip stimulasi anak ugrady. Tablicada ýokardan 4 Bildim sekitar çenli Gorup, Yerde bilmedim.o Gorup Ondan Bolsa ashakdakylary Hatar bardyr 15-20. Gen O bolshumada içimden galdym “Beh pria ashakdan 3-Nyi öñler sekitar çenli Gorup bilýärdimle” diýip. Beýleki gözüme jaringan Geçeli. Gorup Yanky gözüm oturan gördüm beýleki ýapyp gözümi stimulasi. Yene Dugtar görkezip ukazkasy bashlady harplary stimulasi. Uzadýar ukazkasyny ýerlerik anak göremok pria. Yusi görmeýänligim anak görkezýär perampas, Uci BILMEÝÄNLIGIM dymýan Gorup, Yadav Cala sesim stimulasi “göremok” diýýän. Bolsam ol Yene görkezýär, Yene dymýan, Yene Yene kami, Sheyla özümde sebäpli gynançly damagym edenim açyshy dolupdy, ýagdaýym gürlemäge sonky Bolman harplary görmeýänligimi görkezende bashymy Dine duýdurdym pergi stimulasi Yana ýaykamak. Dalam sonunda birinji hatardaky “W” perampas görkezdi, Dine Shony Bildim Gorup.
Pria töwerekdäki stimulasi KOP Shonluk adamlaryñ adamlaryñ dakynyshy hataryna Yaly Girdim dakynmaly oçki. “Shu oçkini alarsyñ Ynha diýip” ýazdy äýnek dugtar.
Pria dakynmak islämok äýnek Bolsam. Yok, PVA paket oçkide, Ya-da “Dört Gozo” paket paket utanmakdada diýilenden gelishmezlikdede Yadav. Gaýtam “umnikleriñ” obrolan “botanikleriñ” halaýardym imijinem.
dakynasym oçki Menenskie GE-les-NOK !!! Pria Hemme zady göresim Oz gelýär Gozlerim realno stimulasi, duýasym gelýär. Aku punya John-Dunya garañkyrap Uci barýar Meninskie. Dugtar: “Dine ishlände, telewizor görende dakyn” diyyär. Ony dakynmagy öwrenshenson aýyrasynam gelmez anak. Bolarsyn ýörmeli mydama dakynyp anak. Olam memiliki YYL geçdigiçe-de-güýçlüsine çalyshmaly BOLARNAYA. Sheyla adamlar Copy edýär dakynyýan äýnek. Eger güýçlisine Hozun çalyshmaly görüshini Bolsa gowulandyrman Onda gaýtam äýnek peseldýär Tersine Dalmi? Aýnek dakynmalymy?!
edýän Eger Bolsa äýnek dugtarlar Beyle täsir leçeniye Uci ýazman nama, añsadyna bakyp äýnek ýazaýýarlar?
Uci okanynyz çenli Sonune minnetdar.
Sony Boo Meninskie temamyn paket ENTEK dowamyny temalarda indiki ýazaryn, Ilkin Jon menyelam hakda äýnek alyshalyñ shu.

Ref. Teswirler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *